Aanvraag en tarieven van de zorg

 

Wijkverpleging aanvragen

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor wijkverpleging zijn vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Indien u aan alle voorwaarden voldoet, wordt samen met u en de mantelzorger, de gemeente en wijkverpleegkundige gekeken naar de vormen van verzekerbare zorg. De wijkverpleging wordt vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet ten koste van het eigen risico. 

Mocht u niet in aanmerking komen voor wijkverpleging of heeft u meer zorg nodig? Bij dochteronderneming We Care Thuiszorg kunt terecht voor meer particuliere zorgdiensten. De kwaliteit van de zorgverlening is vanzelfsprekend van dezelfde kwaliteit. U ontvangt een eenmalige rekening, waardoor het financiële gedeelte direct wordt afgehandeld. Deze uitgaven kunt u wellicht opvoeren als aftrekpost bij uw belastingaangifte (www.belastingdienst.nl).

Zorgverlening op verblijf

In sommige gevallen is verblijf in een zorginstelling onontkoombaar. Als de cliënt graag zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen, probeert Royal Care dit moment zo lang mogelijk uit te stellen. Zorg verlenen die de zorgvrager wenst te ontvangen staat bij Royal Care voorop.

De gemeente is verantwoordelijk

De gemeente heeft een belangrijke stem als het gaat om thuiszorg. De Wet maatschappelijke ondersteuning vertelt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk thuis moet kunnen blijven wonen. De gemeente is verplicht om onderzoek te doen naar de persoonlijke situatie, voordat de cliënt recht heeft op thuiszorg. De gemeente moet toestemming geven als het gaat om:

- begeleiding en dagbesteding.
- ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.
- wijkverpleging en persoonlijke verzorging.
- het verstrekken van een PGB.